Vi driver gådern för husbehov och försäljning. Odlingarna omfattar grönsaker på friland och i växthus, åkerbruk i liten skala samt dragväxter för insekter.


Odlingarna gödslas med egenproducerad näring från kompost och grönmassa. Som tillskott ges stallgödsel från både våra egna djur och närbelägna gårdar. Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel.

Grönsaksodlingarna markbearbetas och rensas i huvudsak manuellt och bevattnas med insamlat regnvatten.

På frilandsodlingen odlingen odlas bland annat rotfrukter, baljväxter, kål, pumpaväxter och lök. Vi befinner oss mellan växtzon 4-5 men vissa år är klimatet gynnsammare så att även majs och mer krävande växter blir helt mogna. För att förbättra jordstrukturen, hålla kvar fukt och försvåra för fröogräs täckodlar vi i fasta bäddar. Vi växelodlar och det året potatis sätts in kultiveras hela ytan. Som försök använder vi minigrisar i växelbruket. Grisen bökar och håller undan fleråriga rotogräs som till exempel tistel, maskros och kvickrot.

I växthusen odlar vi i huvudsak tomater, gurka, paprika, chili och andra värmekrävande växter. Vi har ett tunnelväxthus av enklare modell. Vi har även ett lite varmare ryggåsväxthus som även tjänar som grishus vintertid. Det senare är byggt med tegelvägg mot norr som hjälper till med att hålla värmen uppe under nätterna. På våren används växthusen till förodling.

Vi har ungefär en hektar odlingsbar åker. Här odlar vi spannmål till djurfoder, dragväxter och vall. Vallarna skördas med slaghack eller för hand med lie och grönmassan används rå som täckmaterial i odlingarna. Vi använder oss av veteranfordon och redskap från 1960- talet och tidigare. I huvudsak används HVO- diesel som bränsle.